Quyền công dân của Saint Kits và Nevis Yêu cầu

Quyền công dân của Saint Kits và Nevis Yêu cầu

YÊU CẦU

Để đủ điều kiện nhập quốc tịch theo lựa chọn bất động sản, chính phủ yêu cầu người nộp đơn đầu tư vào bất động sản được chỉ định, chính thức được phê duyệt với giá trị ít nhất 400,000 USD cộng với việc thanh toán phí chính phủ và các khoản phí và thuế khác. Vì thủ tục đăng ký theo tùy chọn này liên quan đến việc mua bất động sản, điều này có thể kéo dài thời gian xử lý tùy thuộc vào tài sản được chọn. Bất động sản có thể được bán lại 5 năm sau khi mua và có thể không đủ điều kiện cho người mua tiếp theo để có quyền công dân. Danh sách phát triển bất động sản được phê duyệt được công bố theo Bất động sản được phê duyệt

Mua lại quyền công dân theo lựa chọn SIDF đòi hỏi phải có sự đóng góp cho Quỹ đa dạng hóa ngành công nghiệp đường.